Door gebruik te maken van de dienstverlening van GOOSE VPN ga je akkoord met onze Gebruiks-, Privacy- en Restitutievoorwaarden.

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen GOOSE en de gebruiker in verband met de levering van de VPN dienst door GOOSE. Deze voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst.

1.2 De gebruiker van de VPN dienst van GOOSE gaat zonder enig voorbehoud akkoord met alle Voorwaarden en de Privacyverklaring van GOOSE.

1.3 Algemene voorwaarden of bedingen van gebruikerszijde worden door GOOSE uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Afwijkingen van deze bepalingen zijn slechts geldig indien deze tussen GOOSE en de gebruiker uitdrukkelijk overeengekomen zijn en schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Een aanbieding en/of prijsopgave van GOOSE is een uitnodiging aan de potentiële gebruiker om één van de abonnementen te kiezen.  De overeenkomst tussen GOOSE en de gebruiker komt tot stand indien GOOSE de keuze van de gebruiker elektronisch aanvaardt. GOOSE is niet verplicht tot aanvaarding.

2.2 Om gebruik te maken van de VPN dienst moet de gebruiker een account aanmaken om GOOSE te voorzien van noodzakelijke gegevens voor de levering van de dienst, de betaling en wettelijke verplichtingen waaraan GOOSE zich dient te houden.

2.3 Om de gegevens van het account te verifiëren dient de gebruiker een bedrag over te maken zoals op de website vermeld is.

2.4 Na verificatie van het account en aanvaarding door GOOSE wordt de VPN dienst direct beschikbaar gesteld aan de gebruiker binnen de randvoorwaarden van het gekozen abonnement.

2.5. De gebruiker staat in voor het verstrekken van de juiste persoonsgegevens aan GOOSE, waaronder adres, woonplaats, telefoon en rekeningnummers. Wijziging in de persoonsgegevens moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan GOOSE worden doorgegeven.

 

Artikel 3 Duur, wijziging en opzegging van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.

3.2 Na afloop van de eerst overeengekomen termijn wordt de overeenkomst voor bepaalde tijd omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Tenzij GOOSE of gebruiker vóór het verstrijken van de overeengekomen termijn elektronisch of schriftelijk te kennen heeft gegeven de overeenkomst niet voort te willen zetten.

3.3 Op elke gewenst moment kan de gebruiker voor een ander abonnement kiezen. Zowel verruimen als beperken is mogelijk. Bij de overstap naar een beperkter (goedkoper) abonnement wordt geen geld teruggegeven. Bij een overstap naar een ruimer abonnement vindt verrekening plaats met een reeds eerder gedane betaling als dat van toepassing is.

3.4 Binnen de eerste 30 dagen kan de gebruiker het abonnement opzeggen zonder opgaaf van reden door middel van mail, telefoon of opzegformulier. Deze regeling is alleen geldig voor nieuwe gebruikers. Zowel zakelijke gebruikers als consumenten kunnen van deze regeling gebruik maken.

3.5 In alle overige gevallen kan opzegging plaatsvinden op elk gewenst moment binnen de looptijd van het gekozen abonnement. De gebruiker heeft dan geen recht op restitutie van vooruitbetaalde abonnementskosten.

 

Artikel 4 Wijzigingen

4.1. GOOSE heeft het recht deze voorwaarden, de privacyverklaring de technische eigenschappen van de dienst en tarieven op elk moment aan te passen.

4.2 Wijzigingen worden elektronisch aan de gebruiker bekend gemaakt.

4.3 Wijzigingen worden van kracht 1 maand na bekendmaking.

4.4 Indien de wijziging(en) objectief  de gebruiker benadelen dan heeft de gebruiker het recht binnen de genoemde maand de dienst op te zeggen. Op verzoek van de gebruiker wordt een restitutie gegeven voor de nog niet aangebroken maanden.

4.5 Indien een voor GOOSE relevante rechterlijke uitspraak of een wettelijke bepaling en of daaruit voortvloeiende maatregel GOOSE noodzaken deze voorwaarden, privacy verklaring, dienst en/of tarieven aan te passen dan heeft de gebruiker niet het recht om de dienst tussentijds op te zeggen.

4.6 Indien een van deze bepalingen uit deze voorwaarden geheel of deels in strijd is met een wettelijke bepaling of nietig is, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van toepassing. Een nieuwe bepaling zal in de plaats komen van de oude eerdere bepaling, waarbij de oorspronkelijke bedoeling zo dicht mogelijk benaderd wordt.

 

Artikel 5 Verplichtingen van de gebruiker

5.1 De gebruiker zal geen wettelijk regels overtreden.

5.2 De gebruiker onthoudt zich van gedrag waarbij of waardoor overige internetgebruikers hinder (kunnen) ondervinden, of rechten van derden worden geschonden.

5.3 De gebruiker onderneemt geen activiteiten waardoor schade aan het systeem van GOOSE kan worden toegebracht.

5.4 Legitiem Peer to Peer verkeer en het delen van bestanden is alleen toegestaan op bepaalde servers die in de serverlijst in de cliënt software van GOOSE gemarkeerd zijn met ‘P2P’. Op servers gemarkeerd met ‘No P2P’ is dit verboden. Overtreding van dit verbod leidt tot onmiddellijke beëindiging van het gebruikersaccount zonder recht op restitutie.

5.5 De gebruiker is gehouden zich als internet gebruiker verantwoordelijk en zorgvuldig te gedragen.

5.6 De gebruiker stelt zijn account niet ter beschikking aan derden. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten, al dan niet met zijn toestemming, die via of met behulp van zijn account plaatsvinden.

5.7 Indien geconstateerd of vermoed wordt dat de gebruiker zich niet of onvoldoende houdt aan de gestelde verplichtingen dan heeft GOOSE het recht om de dienst al dan niet geheel buiten gebruik te stellen voor die gebruiker. GOOSE is in dat geval niet aansprakelijk voor mogelijke schade van de gebruiker of derde als gevolg van het buiten gebruik stellen.

5.8 Indien de gebruiker niet handelt in overeenstemming met de voorgaande bepalingen dan is GOOSE gerechtigd instructies aan de gebruiker op te leggen. De gebruiker is verplicht deze op te volgen. Eventuele financiële gevolgen  zijn voor rekening van de gebruiker. Als deze situatie zich voordoet kan de gebruiker geen aanspraak maken op enige restitutie.

5.9 GOOSE heeft het recht alle maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om haar netwerk, haar gebruikers, en derden te beschermen tegen ongeoorloofd gedrag – in welke vorm dan ook – van bepaalde gebruikers.

 

Artikel 6 Beschikbaarheid en fair use policy

6.1 GOOSE richt de dienst in zoals zij dit het meest passend vindt. GOOSE is gerechtigd procedures en technische aspecten van de dienst te wijzigen.

6.2 GOOSE spant zich in om haar gebruikers zo goed mogelijk van dienst te zijn op het gebied van snelheid, beschikbaarheid, beveiliging en gebruikersgemak. GOOSE kan dit echter niet garanderen onder andere door storingen, noodzakelijk onderhoud en aanpassingen aan het systeem ter verbetering.

6.3 GOOSE hanteert geen strikte bandbreedtebeperking in haar ruimste abonnement. Wel geldt een fair use policy. Gebruikers die beslag leggen op meer dan 1% van de gehele bandbreedte van het GOOSE netwerk worden door GOOSE benaderd om het gebruik te verminderen of om een hogere vergoeding te betalen.

 

Artikel 7 Tarieven en betaling.

7.1 Voor het gebruik van de dienst brengt GOOSE een vergoeding in rekening volgens de op de website van GOOSE gepubliceerde tarieven.

7.2 Alle op de website genoemde tarieven zijn inclusief btw en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen of belastingen.

7.3 Indien de overeenkomst omgezet wordt naar onbepaalde tijd, zal de inning van de vergoeding plaatsvinden via automatische incasso.

7.4 Incasso vindt plaats voorafgaand aan de levering van de dienst.

7.5 Voor de vaststelling van de hoogte van de incasso wordt aangenomen dat de gebruiker zijn pakketkeuze continueert tenzij de gebruiker anders te kennen heeft gegeven.

7.6 GOOSE kondigt de datum waarop de automatische incasso plaatsvindt vooraf aan via elektronische berichtgeving of eventuele factuur.

7.7 Indien de automatische incasso niet plaats kan vinden, is de gebruiker in verzuim zonder nadere ingebrekestelling. GOOSE stuurt de gebruiker een betalingsherinnering, waarbij deze de gelegenheid heeft om binnen 14 dagen alsnog te betalen.

7.8 De gebruiker is vanaf de datum van verzuim een vertragingsrente verschuldigd van de op dat moment geldende wettelijke rente. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten is de gebruiker verplicht te vergoeden aan GOOSE.

7.9 Indien GOOSE op enig moment twijfelt aan de kredietwaardigheid van de gebruiker, heeft GOOSE het recht om bepaalde zekerheden te eisen, zoals een waarborgsom of bankgarantie.

7.10 Bezwaren tegen de hoogte van de incasso dient de gebruiker binnen 30 dagen kenbaar te maken. Na deze termijn wordt de gebruiker geacht akkoord te zijn met de hoogte van de incasso.

 

Artikel 8 Overmacht

8.1 Indien GOOSE door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Een tekortkoming in de dienstverlening kan GOOSE niet worden toegerekend, indien die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tot deze omstandigheden worden ook gerekend, maar niet uitsluitend: stroomstoringen, oorlog, natuurrampen, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken, tekortkomingen van ingeschakelde derden of toeleveranciers, stakingen en bedrijfssluitingen.

8.3 In geval van overmacht vervalt de verplichting van GOOSE tot nakoming van de overeenkomst. GOOSE is dan geen schadevergoeding verschuldigd. Uitsluitend aan een Consument-gebruiker is GOOSE verplicht een met de duur van de storing evenredige restitutie te geven van zijn abonnementsgeld tenzij dit redelijkerwijs, met inachtneming van duur en omstandigheden niet van haar kan worden gevraagd.

8.4 Indien de overmacht langer dan vier weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover dit door de overmacht is gerechtvaardigd. De gebruiker heeft ingeval van overmacht van GOOSE geen recht op schadevergoeding.

Artikel 9 Verzuim en ontbinding

9.1 Bij verzuim van de gebruiker of in een van de onderstaande gevallen uit artikel 9.4 zijn alle vorderingen van GOOSE op de gebruiker, uit welke hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is GOOSE bevoegd tot opschorting van de levering van de dienst. Het voorgaande doet niet af aan enig ander recht van GOOSE op grond van de wet of de overeenkomst.

9.2 Is de gebruiker in verzuim dan levert GOOSE de dienst weer als de gebruiker binnen de door GOOSE gestelde termijn alsnog nakomt. Voor deze indienststelling is de gebruiker kosten verschuldigd.

9.3 Zowel GOOSE als de gebruiker kunnen de overeenkomst ontbinden indien de andere partij één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet behoorlijk nakomt, voor zover deze tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is, kan de overeenkomst slechts worden ontbonden nadat de andere partij schriftelijk is aangemaand en de tekortkoming niet binnen de daarbij aangegeven termijn is opgeheven.

9.4 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de gebruiker, of dat deze handelingsonbekwaam is of is geworden, onder bewind is gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, zal de overeenkomst van rechtswege worden ontbonden.

 

Artikel 10 klachten

10.1 Klachten over gebreken/storingen in de dienst  moeten zo spoedig mogelijk na ontdekking elektronisch of telefonisch aan GOOSE worden gemeld. Na het constateren van enige storing is de gebruiker verplicht om al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van schade. De gebruiker zal alle voor onderzoek en oplossing van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door GOOSE in de gelegenheid te stellen een onderzoek te doen naar de omstandigheden van het gebruik van de dienst en daarmee samenhangende factoren.

10.2 Indien de gebruiker tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken in de dienst zal GOOSE zich inspannen het gebrek zo spoedig mogelijk op te lossen. Waar mogelijk geeft GOOSE aan wanneer het gebrek vermoedelijk verholpen is. Indien de gebruiker niet tijdig klaagt, verliest hij zijn rechten.

10.3 Kosten van het storingsonderzoek en de kosten van het opheffen van de storing komen voor rekening van GOOSE. Indien de storing het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de gebruiker kan GOOSE deze kosten doorberekenen aan de gebruiker.

10.4 GOOSE is niet gehouden tot enige (schade)vergoeding als GOOSE aan de in dit artikel opgenomen verplichting voldoet.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 GOOSE is niet aansprakelijk, voor enige  gevolgschade die de gebruiker of een derde mocht lijden door het gebruik van de dienst. Hieronder zijn mede begrepen maar niet uitsluitend: bedrijfsschade, winstderving, verlies of ontvreemding van gegevens, immateriële schade, oneigenlijke toegang tot vertrouwelijke informatie. Gevolgschade is ook, schade die verband houdt met of het gevolg is van onderbrekingen in of blokkeringen tot de toegang van het netwerk van GOOSE, het internet van GOOSE of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de gebruiker opgeslagen informatie, handelingen van andere gebruikers of overige internetgebruikers en tot slot wijziging in login procedures en accountgegevens.

11.2 In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van GOOSE tegenover de gebruiker, niet-Consument, te allen tijde beperkt tot de in het lopende contractjaar daadwerkelijk door de gebruiker aan GOOSE betaalde vergoedingen exclusief btw, zulks met een maximum van EUR 100 per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.

11.3 GOOSE is tegenover de gebruiker per gebeurtenis slechts aansprakelijk tot maximaal het door de gebruiker aan GOOSE verschuldigde (jaar)abonnement. Per jaar is GOOSE tegenover één en dezelfde gebruiker slechts aansprakelijk tot maximaal tweemaal het door de gebruiker aan GOOSE verschuldigde (jaar)abonnement.

11.4 Indien meerdere gebruikers tegelijkertijd getroffen worden door GOOSE veroorzaakte schade dan is GOOSE voor alle gebruikers tezamen aansprakelijk tot een bedrag van maximaal  EUR 500.

11.5 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan daarvan, schriftelijk of elektronisch aan GOOSE te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van GOOSE is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 12 Vrijwaring door gebruiker

De gebruiker vrijwaart GOOSE tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op GOOSE zouden kunnen (trachten te) verhalen, doordat gebruik is gemaakt van de dienst van GOOSE, dan wel dat de gebruiker zijn verplichten tegenover GOOSE niet heeft nageleefd.

 

Artikel 13 Intellectueel Recht

13.1 De gebruiker verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de dienst van GOOSE te gebruiken met de daarbij behorende documentatie en programmatuur. Alle daarop rustende intellectuele eigendomsrechten zijn van GOOSE en/of van haar toeleveranciers.

13.2 Het is toegestaan documentatie te kopiëren voor normaal eigen gebruik en backup-doeleinden. Bij het maken van kopieën moeten alle kenmerken die bepalend zijn voor de eigendom en de herkomst ongewijzigd blijven.

 

Artikel 14 Contractsovername

14.1 De gebruiker is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van GOOSE. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

14.2 GOOSE is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde, indien zulks geschiedt in het kader van een overdracht van (een onderdeel van) de door haar gedreven onderneming.

 

Artikel 15 Verjaringstermijn

Voor de gebruiker, niet zijnde een Consument, verjaren alle rechtsvorderingen uit hoofde van deze overeenkomst door verloop van twee jaar, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op deze Voorwaarden alsook op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uit 1980 is uitgesloten.

16.3 Indien gebruiker en GOOSE een geschil hebben waarbij het niet lukt om tot een wederzijds bevredigende oplossing te komen dan zal het geschil aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in Rotterdam.

Contactgegevens

Bedrijfsnaam:

GOOSE VPN
Onderdeel van GOOSE B.V.

Vestigingsadres :
Zirkoon 232
3316 KD Dordrecht
Nederland

Telefoon: +31851304561
Let op: Wij leveren geen telefonische ondersteuning, indien u hulp nodig heeft vragen wij om contact met ons op te nemen via [email protected]

E-mailadres: [email protected]

KvK nr. 34278975
BTW nr. NL818275066B01

Herroepingsformulier